Zásady pro ochranu osobních údajů

Úvod Informace Ochrana osobních údajů - GDPR


S vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně. Pečlivě je chráníme, dodržujeme veškerou platnou legislativu a podrobně vás o tom informujeme.

Správce údajů
Správcem osobních údajů je společnost CREDO REAL GROUP a.s., IČ: 241 98 005 se sídlem Luční 375/3, 664 48 Moravany, zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 7028 u Krajského soudu v Brně (dále také 'My'), která Vás jako uživatele webových stránek https://www.credoreal.cz/drazby/ informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme.

Ochrana osobních údajů

Jaké osobní údaje od vás shromažďujeme?
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti následovně.

V rámci poptávky o nabízenou dražbu

-Vaše jméno a příjmení,
-telefonní číslo a
-e-mailová adresa

V rámci obecného dotazu nebo připomínky

-Vaše jméno a příjmení,
-telefonní číslo a
-e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

V rámci účasti v dražbě nebo aukci shromažďujeme tyto údaje:

-jméno a příjmení,
-pohlaví,
-datum a místo narození,
-státní občanství,
-rodné číslo/IČO,
-adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště,
-druh, číslo a platnost průkazu totožnosti,
-emailová adresa,
-telefonní číslo,
-číslo bankovního účtu.

Zpracování uvedených osobních údajů je naší povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

V rámci smluv uzavíraných při dražební a realitní činnosti shromažďujeme tyto údaje:

-jméno a příjmení,
-pohlaví,
-datum a místo narození,
-státní občanství,
-rodné číslo/IČO,
-adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště,
-druh, číslo a platnost průkazu totožnosti,
-emailová adresa,
-telefonní číslo,
-číslo bankovního účtu.

Zpracování uvedených osobních údajů je naší povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

U všech návštěvníků webu https://www.credoreal.cz/drazby/ shromažďujeme a zpracováváme následující data:

-IP adresa
-Analytické cookies – umožňují sledovat chování uživatelů na webu (které stránky navštěvují, jak dlouho na nich jsou apod.)
Už z podstaty internetové komunikace se nelze vyhnout využívání některých tzv. síťových identifikátorů, mezi které patří zejména IP adresa návštěvníků webu, a různých cookies (viz kapitola Cookies).

Pro webovou analytiku webu drazby.cz využíváme Universal Analytics, analytický nástroj společnosti Google. Pomocí tohoto nástroje sbíráme jen data, která považujeme za nutná a/nebo přínosná pro rozvíjení našich služeb. V  nastavení Universal Analytics tak máme implementována tato omezení:

-Máme deaktivovanou službu Inzertní funkce „Aktivovat demografické přehledy a  přehledy zájmů“ – nesbíráme tak údaje, které by nám mohli posloužit např. k  tzv. remarketingu (po návštěvě určitého webu se vám zobrazují reklamy).
-Využíváme funkce částečné anonymizace (maskování) IP adresy – funkce anonymizace adres v Analytics vynuluje poslední oktet (u adres IPv4) nebo posledních 80 bitů (u adres IPv6) uživatelských IP adres krátce poté, co je adresa odeslána do Sběrné sítě Analytics. Celá IP adresa v tomto případě není nikdy zapsána na disk. 

K jakým účelům vaše osobní údaje využíváme a zpracováváme?

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na drazby@credoreal.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel/a obchodní sdělení.

Po jakou dobu vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, po kterou Vám poskytujeme naše služby či plníme vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Jak vaše osobní údaje chráníme

Osobní údaje maximálně chráníme před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením. Systém ochrany vašich dat zahrnuje tyto části.

-Fyzické zabezpečení a elektronické zabezpečení
Využíváme nejmodernější IT systémy a aplikace. Všechny používané aplikace jsou zabezpečeny šifrováním a přístup k nim je zabezpečen přístupovými údaji.
Naše kancelář je zabezpečena bezpečnostními zámky a elektronickým zabezpečovacím systémem.
-Procesuální zabezpečení
Máme detailně zmapovány veškeré operace, které s  vašimi osobními údaji provádíme. To nám umožňuje sbírat jen takové osobní údaje, které skutečně potřebujeme, a minimalizovat nakládání s  nimi. A tím co nejvíce snížit potenciální rizika zneužití.
-Personální zabezpečení
Veškeré osoby, které přicházejí v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností do styku s  vašimi osobními údaji, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám.

Komu můžeme anebo musíme vaše osobní údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

Níže uvedeným smluvním subdodavatelům a zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby nebo, kteří jsou jeho obchodními partnery:

Externí advokátní kanceláře a notáři - Mgr. Miroslav Filipský, samostatný advokát ev.č.10800, IČ 713 33 363, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno

Externí účetní firma - Účetnictví a daně OSNOVA, s.r.o., IČ 255 36 192, se sídlem Pšeník 379/13, Štýřice, 639 00 Brno, zapsáno u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 31316

Zpracovatelé, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery:

SHOPEA.CZ, s.r.o. IČ 039 10 211, se sídlem Zbýšovská 806, 665 01 Rosice, zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87362;

Microsoft Ireland Operations Ltd, DIČ: IE8256796U, se sídlem One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Irsko
 

Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese drazby@credoreal.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Informace o používání souborů cookies

Při poskytování služeb využíváme také cookies. Díky nim poznáváme, jak návštěvníci pracují s obsahem našich webových stránek. Získaná data nám pomáhají při zlepšování webu, stejně jako nám umožňují efektivněji zacílit náš online marketing. Vymazání cookies je plně ve vaší kompetenci v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče.

Co jsou soubory cookie a k čemu slouží?

Cookie je malé množství dat, které ve formě textového souboru odesílá server navštěvované stránky do zařízení uživatele – počítače, telefonu či tabletu. V zařízení se soubor dat uloží a  při každé další návštěvě stejné webové stránky odešle informaci serveru.

Díky souborům cookies dokáže webový server například rozpoznat, že jste již v minulosti stránky navštívili, který jazyk používáte apod. Webové stránky využívají cookies zejména k  těmto účelům.

K identifikaci uživatele a zapamatování jeho preferencí – například zapamatování přihlašovacích údajů pro rychlý přístup do klientské sekce.
Pro analytické a marketingové účely – například pro sledování výkonu jednotlivých zdrojů návštěvnosti (z přirozeného vyhledávání, ze sociálních sítích, z  newsletteru apod.), k cílené reklamě na základě navštívených částí webu apod.

Typy cookies

Soubory cookies můžeme členit dle různých kritérií. V  praxi se nejčastěji uplatňuje následující dělení.

Cookies z hlediska platnosti

Krátkodobé (session) cookies jsou soubory, které jsou automaticky mazány, jakmile uživatel opustí daný web.
Dlouhodobé (persistent) cookies jsou soubory, které zůstávají v zařízení i poté, co uživatel opustí webové stránky. Doba, po níž jsou soubory v zařízení aktivní, bývá v rozmezí dnů až měsíců.

Cookies z hlediska domény (webu), ke kterému patří

Cookies vlastníka stránky jsou soubory, které odesílá server právě navštěvovaného webu.
Cookies třetí strany jsou soubory, které ukládá jiná stránka než ta, na které se uživatel právě nachází. Jedná se o cookies vytvořené a používané společnostmi jako Google, Facebook, Seznam a další. Tyto strany mohou například použít nasbíraná data k  zacílení reklamy na jiných stránkách.

Cookies z hlediska účelu

Funkční, esenciální cookies – jsou nutné pro standardní fungování webu. Bez nich by byla v  různé míře narušena uživatelská přívětivost stránek.
Analytické cookies – umožňují sledovat a analyzovat pohyb uživatelů na webu, využívání jednotlivých prvků webu, návštěvnost konkrétních stránek a další metriky. Získaná data pak může provozovatel webu využít ke zlepšení stránek nebo pro marketingové účely.
Trackovací a remarketingové cookies – slouží k optimalizaci nabídky reklamy na jiných webových stránkách, které disponují reklamními plochami.
Konverzní cookies – slouží k vyhodnocování výkonnosti webu a efektivity reklamy. Pomáhají odpovídat na otázky jako, které zdroje návštěvnosti přinášejí nejvíce poptávek, které reklamní systémy mají nejlepší poměr náklady versus výsledky apod.


Přehled cookies, které používáme

Na webu https://www.credoreal.cz/drazby/ používáme následující cookies.

Název Společnost Typ Platnost
Universal Analytics  Google Inc. Analytické, Trackovací/remarketingové Dlouhodobé 
Krátkodobé

Jak zamezit používání souborů cookies?

Tím, že https://www.credoreal.cz/drazby/ používáte, souhlasíte s ukládáním souborů cookies do  svého zařízení. Pokud chcete pokračovat v  prohlížení bez  využívání cookies, máte dvě možnosti, jak  se ukládání těchto souborů vyhnout. Ve  svém webovém prohlížeči můžete povolit ukládání jen určitých typů cookies anebo jejich využívání zcela zakázat. Můžete také po každé návštěvě webu manuálně smazat historii procházení.  Jak v těchto případech postupovat najdete v  nápovědách příslušných webových prohlížečů.

Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
Safari (produkty společnosti Apple - iPhone, iPad, iPod, MaC atd.)
Prohlížeč Seznam

Upozorňujeme však, že při  úplném zákazu cookie může dojít k  narušení funkčnosti webových stránek https://www.credoreal.cz/drazby/


Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

Právo na přístup
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto 'Zásady' nabývají účinnost dne 1.6. 2020. Tyto 'Zásady' můžeme kdykoliv změnit formou vydání jejich nového úplného znění. Aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách naší organizace a současně je dostupné v našem sídle.Copyright © 2024,