Chci nakoupit v dražbě

Úvod Informace Chci nakoupit v dražbě


Chcete výhodně pořídit dům, byt, auto nebo cokoli jiného? Láká vás atmosféra dražeb? Pak neváhejte a pusťte se do toho. Dražba může být i napínavá či dokonce „adrenalinová“ zábava, ale žádný strach, stále má přesně daná pravidla.

Výhody a rizika nákupu v dražbě

Výhody
-Zpravidla můžete koupit věc za nižší cenu.
-Jasné nabytí vlastnictví tzv. přechodem vlastnického práva.
-Účast v dražbě může být i zábava.
Rizika
-Často není záruka na vady vydražené věci.
-U nemovitosti se může stát, že ji bývalý vlastník dobrovolně neuvolní.
-Dražba je soutěž, a nakonec můžete nabídnout více, než jste původně chtěli.

Proč dražit s námi
Dražíme transparentně, srozumitelně a jasně
Dražíme zpravidla online, abychom zajistili maximálně transparentní průběh dražby a zaručili stejné podmínky pro všechny zájemce a zúčastněné strany. Navíc jsou veřejné dražby pod drobnohledem Ministerstva pro místní rozvoj a pletichy při dražbách jsou trestné.

Popisujeme stav a organizujeme prohlídky dražených věcí
Nechceme, abychom dražili „zajíce v pytli“, a proto si o každé dražené věci zjistíme z veřejně dostupných zdrojů maximum informací a zorganizujeme prohlídky dražené věci, aby se každý účastník mohl seznámit se stavem dražené věci a v dražbě nabídnout optimální cenu. Popis stavu a termíny prohlídek naleznete vždy v příslušné dražební vyhlášce.

Pomůžeme s převodem vlastnictví v registrech
Vydražitel se díky udělení příklepu a zaplacení ceny dosažené vydražením stane vlastníkem předmětu dražby. Vlastnictví k předmětu dražby na něj přejde zpětně ke dni udělení příklepu. Tuto změnu vlastnictví je třeba provést i v příslušných registrech – u nemovitostí je to katastr nemovitostí. Pro vydražitele na požádaní připravíme veškeré dokumenty, které pro zápis do těchto registrů potřebuje a v případě potřeby ho také můžeme na základě plné moci při těchto řízeních zastupovat a vše vyřešit.

Jak fungují dražby

Co lze v dražbě koupit

Předmětem dražby mohou být nemovitosti nebo movité věci.

Nemovité věci

bytové a nebytové jednotky
budovy a pozemky

Movité věci

automobily, stroje a elektronika
zásoby a nedokončená výroba
pohledávky
akcie a obchodní podíly
družstevní podíly
a další

Jak dražba probíhá
Veřejnou dražbu provádíme zejména elektronicky na portálu https://www.credoreal.cz/drazby/

V dražební vyhlášce, krom počáteční ceny a minimálního příhozu, vždy najdete datum a čas začátku a konce dražby, tedy doby, kdy je možné činit příhozy, tedy navyšovat nabídnutou cenu.

Během této doby vždy vidíte aktuální cenu, čas do konce dražby a i informaci, zda je vaše podání to nejvyšší. Vaše podání (příhozy) musí být vždy vyšší než předchozí podání, nelze tedy nabízet stejnou cenu jako jiný účastník dražby, leda že byste měl/a přiznané předkupní právo.

Délka dražby

Dražba zpravidla běží 30 minut, ale pokud účastníci dražby v posledních 5 minutách před koncem dražby činí podání, prodlužuje se konec dražby vždy o dalších 5 minut.

Pokud již v posledních 3 minutách zbývajících do konce dražby nikdo neučiní podání, zobrazí se výzva „Poprvé pro účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání“.

Zbývají-li 2 minuty do konce dražby, zobrazí se výzva „Podruhé pro účastníka dražby, který učinil nejvyšší podání“.

A pokud zbývá 1 minuta do konce dražby, je účastníkům dražby zobrazeno prohlášení „Neučiní-li někdo z přítomných účastníků dražby podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem dražby, který učinil nejvyšší podání, udělím mu příklep“.

V případě, že ani po této výzvě žádný účastník neučiní podání a uplyne doba, během které lze činit podání, je přijímání dalších podání zastaveno a dražba končí udělením příklepu a současně se zobrazí oznámení „Potřetí pro účastníka, který učinil nejvyšší podání“.

Proti udělení příklepu není žádný opravný prostředek ani nelze činit námitky.

Jak se přihlásit do dražby
Dražby se může účastnit zletilá fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené zákonem 26/2000 Sb. o veřejných dražbách a zákonem 186/2006 Sb. insolvenční zákon.

Dražby se nemůžete zúčastnit, ani nikdo nemůže dražit za vás, pokud jste:

osobou, která nemůže nabývat vlastnictví a práva k předmětu dražby
nesložil/a jste dražební jistotu, je-li požadována
zmařil/a jste předchozí dražbu a chcete se účastnit dražby opakované
jste zaměstnancem nebo společníkem dražebníka, osobou ovládanou nebo osobou, která tvoří koncern s dražebníkem
v rámci insolvenčního řízení jste dlužníkem nebo osobou mu blízkou či osobou, která s ním tvoří koncern, členy a náhradníky věřitelského výboru nebo osobou mu blízkou
osobou uvedenou v §3 zákona 26/2000 Sb. o veřejných dražbách nebo v §295 odst. 1, 2 a 3. zákona 186/2006 Sb. insolvenčního zákona
Do dražby se můžete přihlásit po registraci na portálu www.realdrazby.cz a připojit se ke konkrétní dražbě v katalogu dražeb. Podrobný návod naleznete zde: https://www.credoreal.cz/drazby/.

Jaké doklady potřebuji k účasti na dražbě
Pro zápis do seznamu účastníků konkrétní dražby nám prosím zašlete tyto dokumenty v písemné podobě, případně ve formátu .pdf vytvořeném autorizovanou konverzí nebo podepsaném QCA certifikátem.

čestné prohlášení účastníka dražby - zde jsou uvedeny vaše osobní údaje a číslo účtu pro vrácení případné dražební jistoty
výpis z veřejného rejstříku - pokud jste právnickou osobou
doklad o zaplacení dražební jistoty - je-li vyžadována
pokud jednáte na základě plné moci, podpis zmocnitele musí být úředně ověřený
pokud si přejete nabýt majetek do společného jmění manželů nebo spoluvlastnického podílu, je třeba doložit před dražbou dohodu o společném postupu v dražbě a způsobu nabytí vlastnictví, který vám požádání rádi připravíme

Co je to dražební jistota a k čemu slouží
Dražební jistota slouží k zajištění budoucích závazků účastníků dražby. Její zaplacení je podmínkou účasti v dražbě.

Dražební jistotu je třeba zaplatit stanovenou formou (číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol) na účet dražebníka. Podkladem pro platbu je dražební vyhláška, případně je možné požádat o proforma fakturu do účetnictví. Dražební jistota není předmětem daně z přidané hodnoty.
Dražební jistotu vracíme účastníkům dražby, kterým nebyl udělen příklep, do 3 dnů po dražbě bankovním převodem na účet, který uvedli v čestném prohlášení účastníka dražby.
Vydražiteli započítáme dražební jistotu na cenu dosaženou vydražením, odměnu dražebníka a další náklady související s dražbou.
V případě zmaření dražby vydražitelem (nedoplatí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě nebo je osobou vyloučenou z dražby) se použije dražební jistota na úhradu nákladů dražby a na úhradu nákladů dražby opakované, konané z důvodu zmaření dražby vydražitelem

Co se děje, když dojde k příklepu
Jakmile vám licitátor udělí příklep, zobrazí se vám tato informace na obrazovce a e-mailem vám zašleme tyto dokumenty:

Protokol o provedené dražbě s elektronickými podpisy
Dražební vyhlášku
Fakturu na cenu dosaženou vydražením a případnou odměnu dražebníka (případná dražební jistota bude na této faktuře zúčtována).
Nabídku na pojištění majetku v případě nemovitých věcí???
Současně vás telefonicky kontaktujeme a domluvíme se na předpokládaném datu úhrady doplatku ceny dosažené vydražením a předběžných datech předání vydražené věci.

Doplacení ceny v dražbě
Doplacením ceny dosažené vydražením se rozumí úhrada stanovené částky ve stanovené formě k rukám dražebníka. V případě bankovního převodu musí být v poslední den lhůty připsána na účet.

Lhůty pro doplacení ceny

Lhůty pro doplacení ceny dosažené vydražením jsou stanoveny zákonem o veřejných dražbách a dražební vyhláškou. Pro dobrovolné a nedobrovolné dražby jsou různé.

Dobrovolné dražby

Pokud je cena dosažená vydražením do 200 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny ihned po skončení dražby. V tomto případě občanský zákoník stanoví „ihned“ jako 5 dní.
Pokud je cena dosažená vydražením do 500 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny 10 dní od skončení dražby.
Pokud je cena dosažená vydražením vyšší než 500 000 Kč, je lhůta pro doplacení této ceny stanovena dražební vyhláškou.

Nedobrovolné dražby

Pokud je cena dosažená vydražením do 5 000 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny 10 dní od skončení dražby.
Pokud je cena dosažená vydražením nad 5 000 000 Kč včetně, je lhůta pro doplacení této ceny 30 dní od skončení dražby.

Lhůty stanovené v zákoně nebo dražební vyhlášce nelze prodloužit.

Nedoplacení ceny dosažené vydražením má za následek zmaření dražby vydražitelem a ten musí uhradit náklady zmaření dražby a náklady dražby opakované, která se konala z důvodu zmaření dražby.Copyright © 2024,