Dražba nemovitosti s věcným břemenem

Úvod Informace Dražba s věcným břemenem


Vlastníte dům nebo byt, u kterého je evidované věcné břemeno nebo služebnost a chtěli byste ho prodat? Standardní prodej může být komplikovaný především u věcného břemene na dožití, případně u služebnosti bytu. V následujícím článku se dozvíte, jaké řešení je lepší a přidáme i vlastní zkušenosti z praxe.

Práva a povinnosti z věcného břemene a služebnosti
Věcné břemeno nově i služebnost je povinnost, která omezuje vlastníka v jeho právech s nakládáním s nemovitostí. Služebnosti a reálná věcná břemena váznou na věci bez ohledu na změny v osobě vlastníka. Povinným je vždy vlastník nemovitosti a oprávněným někdo jiný a může jím být například vlastník sousedící nemovitosti, pro kterou se věcné břemeno zřizuje.

Může to být také jiná osoba, jde-li o věcné břemeno tzv. osobní služebnosti. Nejčastěji to bývá právo doživotního užívání bytu nebo místnosti. V tomto případě může být oprávněnou pouze fyzická nebo právnická osoba. Mezi další věcná břemena a služebnosti patří např. opora cizí stavby, právo na svod dešťové vody nebo právo pastvy. Za pozornost stojí také právo stezky, průhonu a cesty, kdy je nutné umožnit průchod přes pozemek a třeba právo vedení inženýrských sítí.

Rozsah věcného břemene a služebnosti
Rozsah služebnosti a věcného břemene může být různý. Věcné břemeno a služebnost se týká buď celé nemovitosti, nebo jen její části. Věcné břemeno i služebnost, jakožto omezení vlastníka s nakládáním nemovitosti, má také vliv na cenu nemovitosti při případném prodeji. Ta bývá v tomto případě nižší, než je obvyklá tržní cena. Nemovitost je pak komplikovanější prodat či vůbec najít pro takovou nemovitost vážného zájemce.

Jak na prodej domu nebo bytu s věcným břemenem na dožití
Z naší zkušenosti je nejvhodnější variantou zpeněžení dražba, která bývá zpravidla nejrychlejším a pro majitele nejlepším způsobem, jak získat co nejvyšší kupní cenu.

Pro vaši představu uvádíme příklad z praxe. Jedná se o úspěšné vydražení domu s věcným břemenem dožití: Vlastník nemovitosti byl ve sporu s oprávněným a dohoda bohužel nebyla možná. Běžný prodej by byl velmi problematický vzhledem k nulové spolupráci oprávněného z věcného břemene. Dražbou se však podařilo dosáhnout ceny, se kterou byl majitel spokojený. A to i vzhledem k tomu, že už s oprávněným nemusel řešit další sporné záležitosti.

Postup při dražbě nemovitosti s věcným břemenem užívání nebo služebnosti bytu

1) Uzavření smlouvy
Prvním krokem je uzavření smlouvy o provedení dobrovolné dražby mezi dražebníkem a navrhovatelem. Jsou v ní přesně specifikované podmínky spolupráce mezi oběma stranami.

2) Odeslání výzvy oprávněnému
Následně je oprávněný písemně vyzván, aby umožnil přístup do nemovitosti za účelem ocenění.

3) Znalecký posudek
Po obhlídce nemovitosti znalcem je připravený znalecký posudek, který stanovuje cenu v čase a místě obvyklou.

4) Dražební vyhláška
Dále je připravena dražební vyhláška mezi dražebníkem a navrhovatelem, která stanovuje podmínky průběhu dražby.

Obsah dražební vyhlášky
Dražební vyhláška mimo jiné popisuje:

předmět dražby
zjištěnou cenu
nejnižší podání
dražební jistotu a způsob její úhrady
minimální příhoz
termíny prohlídek
registraci k dražbě a prokázání totožnosti
úhradu ceny dosažené vydražením
odměnu a náklady dražebníka
odevzdání předmětu dražby

Řešíte podobnou situaci a nedaří se vám vaši nemovitost s věcným břemenem prodat? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme.Copyright © 2023,